Ciljevi udruženja

– Unaprijeđenje položaja, uloge i funkcije  kulture i umjetničkog stvaralaštva, unutar zajednice  osoba oštećenog vida i društva u cjelini

Očuvanje i promovisanje kulturnog i duhovnog nasljeđa Crne Gore sa naglaskom na stvaralaštvo osoba oštećenog vida

Afirmacija  kulturnih vrijednosti i dostignuća umjetnika i kulturnih stvaralaca, članova Udruženja i šire

Unaprijeđenje kvaliteta obrazovnog sistema  za djecu i mlade sa oštećenjem vida i za druge

Unaprijeđenje uslova i mogućnosti za literarno, muzičko i dramsko stvaralaštvo članova Udruženja

Unaprijeđenje  kulturnog i društvenog miljea i razvoj  njihovih mehanizama i kapaciteta da u sebe integrišu kulturno stvaralaštvo osoba oštećenog vida i lica sa invaliditetom uopšte

Unaprijeđenje i razvoj informativne djelatnosti za osobe oštećenog vida i za ukupnu kulturnu javnost Crne Gore