Projekat ˝Youth Empowerment and Employability Strengthening – YEES!˝(Osnaživanje mladih i jačanje zapošljivosti) sufinansira Erazmus + Program (Jačanje kapacitetamladih)na period od dvije godine, od januara 2022 do kraja 2024. Projekat okuplja 6 partnerskih organizacijaiz 3 programske zemlje; Balkan Development CentreizSrbije, Mobility Friends (prijatelji mobilnosti, pokretljivosti)izPortugalaiActive Youth(aktivna omladina) izLitvanijei tri partneraiz Regionazapadnog Balkana (NVO EkvivalentiKulturnicentar HomerizCrne Gore iGreenways(zelene staze, zeleni način) izBosnei Hercegovine). Svi partneriradeneposredno sa mladima, ali i saorganizacijama koje rade sa mladima, omladinskim radnicima i ostalim važnim zaintersovanim stranama.
Projekat se fokusira na uspostavljanje veza između bitnih sektora i zajedničkog rada na povećanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih, stvaranju servisā i mehanizama koji podstiču nivo lokalne aktivnosti za zapošljavanje i zapošljivost mladih. Projekat je u potpunosti u skladu sa djelokrugom pozivaJačanja kapaciteta u oblasti mladih putem stvaranja međunarodne saradnje koja se zasniva na multilateralnim partnerstvimaizmeđuorganizacijaaktivnih u oblasti mladih, koje imaju za cilj da podrže međunarodnu saradnju u oblasti mladih i neformalnog učenjakao pokretača održivog društveno-ekonomskog razvoja i blagostanja omladinskih organizacijai mladih. On doprinosi i dostizanju ciljeva: podizanje kapacitetaorganizacijakoje rade sa mladimavan formalnog učenja: promovisanjeaktivnosti neformalnogučenja u partnerskimzemljama, naročito usmjereno na mlade sa manje mogućnosti putem unapređivanja nivoa kompetencija i razvoja, provjere i pokretanja shemai programamobilnosti neformalnogučenja ipovećanja zajedničkog dejstva i dopunu formalnogvaspitanja i obrazovanja izahtjevā tržišta rada.
Tematske oblasti/posebni ciljevi kojima se projekat bavi su: uključenost mladih sa manje mogućnosti: anti-diskrimincija i rodna ravnopravnost (koje će se tokom čitavog projekta stavljati u glavne tokove), a glavni fokus je na jačanju, angažovanju i povećanju zapošljivosti mladih.
Projekat se bavi i mladim radnicima iOCD koje rade sa mladima da bi povećao njihove sposobnosti da pripreme i daju odgovarajuće obukeza mlade i druge ranjive grupe koje bi doprinijele povećanju njihove zapošljivosti i spremnosti za traženje posla i zapošljavanje. Drugi aspekt je neposredan rad i davanje kreiranih obuka mladima koji će neposredno doprinijeti povećanju njihovih znanja i spremnosti za traženje posla te povećati njihove potencijale za zapošljavanje putem unaprijeđenih sposobnosti, vještina i razumijevanjaposlovnog sektora. Ovo znači da posredstvomprojektaučesnici dobijaju uvid u to šta poslodavci traže prilikom zapošljavanja, šta očekuju od zaposlenih, itd. Mladi idu kroz module obuke koji se sastoje od opštih obuka (lične sposobnosti), obuka u preduzetništvu, vođenjaprojekta teosnaživanja i angažovanja mladih. Pored toga, ovajprojekt je veza izmeđumladih i OCD koje rade sa mladima u različitim sektorima (poslovni i javni) kako bi doprinio povećanju saradnjekod mogućnosti i prilika za zapošljavanje mladih. Poslovnisektorće imati priliku da otvoreno raspravlja sa mladima o tome šta oni doživaljavaju kao probleme,kako se mladi mogu bolje pripremiti za zapošljavanje i šta mogu očekivati od posla. Projekat okuplja bitne zainteresovane strane da bi povećao saradnju i razumijevanje između sektora.
Posredstvom predviđenihprojektnih aktivnosti će neposredno biti uključenoviše od 650 osoba dok će domašaj i uticaj projekta biti mnogo veći.
Opšti ciljprojekta je: doprinijeti jačanju vještina i sposobnostimladih radnika, mladih ljudi i ranjivih grupa kako bi se povećala zapošljivost mladih ipovećala njihova uključenost u demokratski život.
Posebni ciljevi:
 Razvijeni novi alati inačini neformalnogučenja za mlade radnike, naročito onih koji unapređuju sposobnosti i vještine koje doprinose povećanju zapošljivosti mladih
 Povećana znanja i zapošljivost mladih, mladi stekli praktična iskustva u traženju posla putem neposrednog kontakta sa poslovnim sektorom iunutarsektorskom saradnjom,
 Mladi radnici razmjenjuju iskustva i dobijaju uvid u načine kojesu partnerskeorganizacijekoristile da povećaju sposobnosti i vještinemladih
 Doprinos povećanju mogućnosti mladih i povećanje angažmana u postupcima odlučivanja, zapošljivosti i prakse kako bi postali aktivni građani
 Okupljanje različitihsektora kako bi doprinijeli povećanju mogućnosti mladih i povećali njihov angažman u postupcima odlučivanja, zapošljivosti i prakse da bi postali aktivni građani.

Sprovođenje projekta je podijeljeno na 4 radna paketa. Radni paket 1:Vođenje projekta– (Nadzor kvaliteta, praćenje i ocjena uspješnosti)–obuhvata sve važne aktivnostikoje tražisprovođenjeprojekta, praćenje sprovođenja projekta i ocjena njegovih dostignuća, vršenjeprojektnih finansijaprema planu i na transparentan, pozdan i odgovoran načini nadzor kvaliteta vođenja projekta. Radni paket 2:Priprema i sprovođenje obuke –obuhvata prikupljanje iskustavai uvid u partnerska iskustva EU vezana za osnaživanje mladih, povećanje zapošljivosti mladihi drugih ranjivih grupa u bitnimsektorima.Zatim,pravljenje 4 modula obuke koji će se provjeritiposredstvom 3 tečaja obuke u mobilnosti,a potom koristiti zaneformalnenačine učenja sa mladimakako bi se doprinijelo povećanjunjihove zapošljivosti, oni se osnažili i ohrabrili da budu aktivni članovi društva i u učestvuju upostupcima odlučivanja u svojim zajednicama. Ovaj radni paket je uglavnom usmjeren na povećanje sposobnosti trenerāi osoba koje će koristiti module obuke sa mladima da bi primijenili nove načinenefomralnog učenja. Radni paket 3: Događaji i lokalne obuke–Provjera novih modula obuke putem kojih će mladi radnici, treneri i predstavnici omladinskihorganizacija iorganizacija civilnog društvanastaviti da primjenjujusvoja nova znanja putem obuka i višestrukih događaja na lokalnom nivou. Ovaj rad je neposredno usmjeren na unapređenje praksi i domašaja. Radni paket 4: Komunikacija, širenje obavještenja i uticaj – obezbijeditiodgovarajuću projektnu vidljivost, komunikaciju, širenje projektnih rezultatai uticaja na širem nivou.


Project ˝Youth Empowerment and Employability Strengthening – YEES! ˝ is co-funded Erasmus + Programme (Capacity Building in the Field of Youth) for a period of two years, January 2022 – until the end of 2024. The project brings together 6 partner organizations from 3 Programme countries; Balkan Development Centre from Serbia, Mobility Friends from Portugal and Active Youth from Lithuania and three partners from the Western Balkan Region (NGO Ekvivalent and Cultural Centre Homer from Montenegro and Greenways from Bosnia and Herzegovina). All partners work directly with youth but also with organizations working with youth, youth workers and other relevant stakeholders.
Project focuses on establishing connection between relevant sectors and jointly working on increasing employment and employability of youth, creating services and mechanisms that foster local activity level for youth employment and employability. The project is fully in line with the scope of the Call Capacity Building in the Field of Youth through the creation of international cooperation based on multilateral partnerships between organizations active in the field of youth which aims to support international cooperation in the field of youth and non-formal learning as a driver of sustainable socio-economic development and well-being of youth organizations and young people. It also contributes to reaching the objectives: raising capacity of organizations working with young people outside of formal learning: promoting non-formal learning activities in partner countries, especially targeting young people with fewer opportunities though improving the level of competencies and the development, testing and launching schemes and programmes of non-formal learning mobility and enhancing synergies and complementing formal education and labour market demands.
Thematic areas/specific objectives addressed through the project are: inclusion of young people with fewer opportunities: anti-discrimination and gender equality (which will be mainstreamed through the entire project) and main focus is on the empowerment, engagement and increasing the employability of young people.
The project addresses both youth workers and CSOs working with youth to increase their capacities to prepare and provide adequate trainings for young people and other vulnerable groups which would contribute to increasing their employability and preparedness for job search and employment. The second aspect is direct work and provision of created trainings to youth which contribute directly to increasing their knowledge and preparedness for job searching and increasing their employment potentials through improved competencies, skills and understanding of the business sector. This meaning that through the project, participants gain insight into what employers look for when hiring, what they expect from employees, etc. Young people go through training modules which consist of general trainings (personal competencies), trainings on entrepreneurship, project management and youth empowerment and engagement. Additionally, the project is a link between the youth and CSO working with youth and different sectors (business and public) to contribute to increased cooperation and collaboration in youth employment potentials and opportunities. The business sector will have the opportunity to openly discuss with youth what they feel are problems, what young people can do to better prepare for employment and what they can expect on the job. The project brings together relevant stakeholders to increase cooperation and understanding between sectors.
Through foreseen project activities more than 650 persons will be directly involved while the outreach and project impact will be much higher.
The Overall Project Objective is: to contribute to strengthening skills and competencies of youth workers, young people and vulnerable groups to increase youth employability and increase their involvement in the democratic life.
Specific Objectives:
 Developed new tools and non-formal learning methods for youth workers, especially those improving competencies and skills contributing to increasing employability of young people
 Increased knowledge and employability of youth, youth gained practical experiences in job searching through direct contact with business sector and inter sector cooperation,
 Youth workers exchange experiences and gain insight in methods of partner organizations used to increase competencies and skills of young people
 Contributing to increasing youth potentials and to increasing engagement in decision-making processes, employability and practice to become active citizens
 Bringing together different sectors to contribute to increasing youth potentials and to increase engagement in decision-making processes, employability and practice to become active citizens.

The project implementation is divided into 4 Work Packages. Work Package 1 – Project Management – (Quality Control, Monitoring and Evaluation) – includes all activities relevant and required within the project implementation, monitoring implementation and assessment of project achievements, execution of project finances as planned in a transparent, accountable and responsible manner and quality control management. Work Package 2 Training preparation and implementation – includes gathering experiences and insight into EU partner experiences related to youth empowerment, increasing employability of youth and other vulnerable groups in the relevant sectors. Furthermore, the creation of 4 training modules which will be tested through 3 mobility training courses and then used for non-formal learning methods with young people to contribute to increasing their employability, to empower them and to encourage them to be active members in society and participate in decision making processes in their communities. The WP mainly focuses on increasing capacities of trainers and persons who will use the training modules in work with youth to apply the new non – formal learning methods. Work Package 3: Events and local trainings – Testing new training modules through which youth workers, trainers and representatives of youth organizations and civil society organizations will further apply their new knowledge through trainings and multiply events at the local levels. This work is directed directly toward the upscaling of practices and outreach. Work Package 4: Communication, Dissemination and Impact – to secure adequate project visibility, communication, dissemination of project results and impact on a wider level.